បេះដូងស្វាមី - Besdoung Svamey [12]

Wing
    Title :
  • Description : បេះដូងស្វាមី - Besdoung Svamey
  • Category :
  • VDOKH
  • Update On:
  • Notice : No Episodes or videos are hosted on this site or its servers, kolabkhmer only link to videos on other websites or sites such as youtube.com Third-party trademarks are used solely for describing the content indexed herein and no license or other affiliation is implied.
Loading...

បេះដូងស្វាមី - Besdoung Svamey

1 comments:

Write comments
Khmer City
AUTHOR
March 21, 2018 at 5:34 AM delete

នៅផេក seatv គេមានបង្ហោះរឿងហ្នឹង សូមមេត្តាចំណាយពេលដោននិងធ្វើផុសដោយខ្លួនឯងខ្លះផង កុំអោយតែខ្ញុំផុសអ្វីយករបស់ខ្ញុំធ្វើមកផុសជារបស់ខ្លួនសឹងតែទាំងអស់ ចេះគិតពីអារម្មណ៏អ្នកដែលគេខំចំណាយពេលធ្វើខ្លះផងទៅ

Reply
avatar