វណ្ណៈស្នេហ៍ - Vannak Snaeh [74-76]

Wing
Loading...

វណ្ណៈស្នេហ៍ - Vannak Snaeh

1 comments:

Write comments
Khmer City
AUTHOR
March 21, 2018 at 5:26 AM delete

Page ហ្នឹងម្ចាស់មិនចេះធ្វើអ្វីខ្លួនឯងខ្លះទេមែនទេ?អង្គុយចាំតែcopy link playlistដែលគេធ្វើរួចស្រាប់។សូម្បីតែវិដេអូរឿងខ្លះគេមានផុសតាមផេកទូរទស្សន៍សោះក៏មិនចំណាយពេលធ្វើខ្លួនឯង ចាំតែយករបស់គេស្រាប់ ធ្វើចឹងមានមោទនាភាពចំពោះខ្លួនឯងដែរ? មិនគិតថាវាជ្រុលពេកទេដឹងព្រោះថាវាសឹងតែគ្រប់រឿងសុទ្ធតែcopyរបស់គេស្រាប់ ហើយអ្នកផ្សេងគេចំណាយពេលធ្វើតែខ្លួនឯងចាំតែយករបស់គេស្រាប់​។

Reply
avatar